Valné zhromaždenie 2023

Prosíme o hojnú účasť celú členskú základňu, každé VZ je pre budúcnosť našej asociácie dôležité.

Program valného zhromaždenia:

1. Privítanie, informácie o členskej základni a zistenie kvóra
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa
3. Schválenie návrhu programu VZ
4. Správa o činnosti za rok 2022
5. Informácia o členskej základni, zánik členstva
6. Informácia o rokovania s Ministerstvom spravodlivosti o sadzbách za úradný preklad a tlmočenie
7. Predstavenie novej webstránky a jej základných funkcií
8. Plán ďalších aktivít a podujatí
9. Voľba členov Výkonného výboru SAPT
10. Rôzne
11. Záver

Informácie o podujatí