Valné zhromaždenie 2021

Ako každý rok, aj tento rok nás čaká valné zhromaždenie našej asociácie. Tento rok sa uskutoční online prostredníctvom platformy Zoom v piatok 26. marca 2021 o 15:00. Odkaz na stretnutie dostanú členovia dodatočne mailom. Prosíme členov o čo najhojnejšiu účasť, pretože budeme rozhodovať o našej budúcnosti.

Navrhovaný program zasadnutia:

– Privítanie a zistenie kvóra (prítomní, splnomocnenia nebudú)
– Určenie zapisovateľa a overovateľa
– Schválenie návrhu programu VZ
– Návrh zmeny stanov
– Správa o činnosti za rok 2019 a 2020
– Informácia o členskej základni, zánik členstva
– Krátka prezentácia výsledkov prieskumu prekladu a tlmočenia na Slovensku v roku 2020 (Pavol Šveda)
– Voľba výkonného výboru
– Plán prác na rok 2021
– Diskusia o ďalších aktivitách
– Hieronymove dni – „call for papers“
– Rôzne

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte mailom uvedenom v sekcii Kontakty.

Informácie o podujatí