Rodný jazyk: Slovenčina

Študent

Lucia Kresanova

Študujem na Univerzite Komenského a som v 2. ročníku magisterského štúdia anglického a nemeckého jazyka v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. Počas štúdia som nadobudla znalosti z oblasti anglickej a nemeckej literatúry, kultúry a jazykovedy a na odborných translatologických prednáškach a seminároch som mala možnosť vyskúšať si rôzne typy prekladu a tlmočenia (odborný, umelecký a audiovizuálny preklad, simultánne a konzekutívne tlmočenie, práca s nástrojmi CAT, strojovým prekladom, pre- a posteditácia, lokalizácia) a osvojiť si vedomosti z oblasti praxeológie. Popri štúdiu pracujem ako stážistka na oddelení ľudských zdrojov v spoločnosti Dell Technologies v Bratislave. Táto pracovná skúsenosť mi umožňuje používať oba moje pracovné jazyky v písomnej a ústnej komunikácii. Medzi moje hlavné kompetencie patrí vedenie vstupných pohovor s uchádzačmi o zamestnanie, tzv. skríningov, ktoré prebiehajú najčastejšie v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku, z ktorých simultánne vyhotovujem výstupný dokument v anglickom jazyku. Okrem toho si počas výkonu práce osvojujem mäkké zručnosti a rozširujem si vedomosti z oblasti sveta práce, ktoré môžem aplikovať v budúcnosti pri etablovaní sa na trhu práce. Moju náplň práce zahŕňajú aj ad hoc prekladateľské zadania v menšom rozsahu. Počas štúdia som sa takisto venovala prekladom pro bono pre neziskové organizácie a pôsobím ako aktívna dobrovoľníčka pre charitatívnu organizáciu Mary’s Meals a v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. V máji 2023 som bola prijatá mesačnú prekladateľskú stáž v Zastúpení Európskej komisie na Slovensku pod vedením Barbory Tricoire, ktorú absolvujem v januári a februári tohto roku. Po ukončení štúdia sa chcem venovať prekladu a tlmočeniu a ako budúca absolventka som otvorená novým skúsenostiam a rôznym druhom prekladateľských a tlmočníckych služieb. V závislosti od nadobudnutých skúseností, preferencií a dopytu na trhu sa chcem neskôr špecializovať v konkrétnej oblasti prekladateľských a/alebo tlmočníckych služieb a som presvedčená, že práve aj členstvo v profesijnej organizácii prekladateľov a tlmočníkov mi pomôže tieto plány uskutočniť.

Kontakty

Špecializácie

preklad

Jazykové kombinácie

tlmočenie

Jazykové kombinácie

Dostupné termíny

Profil

Vzdelanie
Študijný program: anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra (filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo), Filozofická fakulta UK (od roku 2019, v súčasnosti v 2. ročníku magisterského štúdia)
Prax
Pro bono preklady: Mary’s Meals Slovensko (od 2021, občasný preklad článkov, tlačových správ a iných materiálov z anglického jazyka) Prekladateľská stáž, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku (január a február 2024)
Kvalifikácia
Ukončené bakalárske štúdium v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo Prebiehajúce magisterské štúdium v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo (predpokladané ukončenie štúdia v roku 2024 alebo 2025)

Profesionalita

V SAPT si za profesionalitou svojich členov stojíme.

Špecializácia

Preklad nie je sériová výroba. A prekladateľ nie je robotník za pásom.

Spoľahlivosť

V SAPT máte istotu, že spolupracujete s aktívnymi prekladateľmi a tlmočníkmi, ktorých táto práca živí.

Osobný prístup

Spolupracujete priamo s prekladateľom a nie s anonymnou firmou.