A tak predýchavam. Rozumiem tomu, vo väčšine odvetví má slovo rovnaký význam bez ohľadu na to, kde ho použijete. Rebro je skrátka rebro, či už to bude rebro Španiela alebo Rusa. Inflácia funguje rovnako v Indii aj v Brazílii a pod kognitívnou disonanciou si predstaví to isté Slovák aj Nemec. Ale právnik? To je tvor patriotický a keď niečo povie, tak to bezvýhradne platí len v jeho štáte. A ak si teraz pomyslíte, že u právnika väčšinou neplatí ani to, tak vám viem čítať myšlienky. A prečo to teda funguje podľa príslovia „iný kraj, iný právnik“? To si prečítajte v mojom minulom blogu.

Tak sa teda vydajme na cestu s Legal English. Ja som sa práve vydal na cestu do Košíc za seminárom právnej angličtiny, takže nemôže byť lepší čas na písanie o lokalizácii, než pri zmene mojej lokalizácie.

A máte vy u vás freehold estate?

No nemáme. Nemáme totiž kráľovnú ani Knihu posledného súdu a feudálny systém u nás skončil ešte za cisára pána a za Ľudovíta Štúra. My zase máme rozvod a Malta ho nemá. Ťažko povedať kto je na tom horšie. Ako už viete, právne poriadky jednotlivých štátov sa líšia. Preto jednotlivé právne inštitúty nemusia znamenať v rôznych štátoch to isté alebo v tom horšom prípade také inštitúty ani existovať nebudú. Ďalšou možnosťou je, že tých pojmov, ktoré v angličtine zodpovedajú nášmu slovenskému pojmu, je niekoľko. Určite viete kto je to navrhovateľ v súdnom konaní, ale viete aj či ho preložiť ako plaintiff, claimant, applicant, petitioner alebo complainant? Bez kontextu to neviem ani ja. A kontextom nemyslím len vetu, v ktorom sa ten pojem nachádza, ale celý dokument, jeho povahu, či právne zakotvenie v určitom právnom poriadku.

Už sa vám zatočila hlava? Zdá sa vám, že tých kritérií je zbytočne veľa? Tak na ne poďme postupne.

Má dokument dobrú povahu alebo je neposlušný?

Lingvistom nemusím vysvetľovať, že povaha dokumentu sa prejaví na jeho znení a formuláciách. Pri použití právnej terminológie to platí ešte viac. Právne texty sú väčšinou veľmi formálne a veľmi odborné (áno, inak povedané suché a trápne), ale aj tak sa môžu vzájomne odlišovať. Právne termíny sú často používané v textoch, ktoré majú iné primárne zameranie. Vysvetľujete obchodnú stratégiu a je potrebné spomenúť právne súvislosti podnikania? Je to predsa len niečo iné ako keď prekladáte zmluvu o založení obchodnej spoločnosti. Spomínate v texte o medzinárodných adopciách postup, ktorý je potrebné dodržať? Je to niečo iné než v prípade, ak tento postup popisujete v preklade rozsudku o osvojení dieťaťa. Z formulácie prekladaného textu by prekladateľ mal vytušiť do akej miery tvorí použitá právna terminológia jeho podstatu a v ktorých prípadoch je len doplnkom. Taktiež použitie všeobecného termínu (napr. ukončenie zmluvy) namiesto konkrétneho právneho inštitútu (napr. vypovedanie zmluvy) naznačuje v akej miere je potrebné používať právnu terminológiu vzťahujúcu sa na konkrétny právny poriadok. V žiadnom prípade by prekladateľ nemal byť právnickejší, než je právnik alebo iný autor, ktorý text vytvoril. Ak má však už samotný dokument právne účinky – rozhodnutie súdu či štátneho orgánu, matričná listina, zmluva alebo iný právny úkon, má každé zvolené slovo svoj presne stanovený význam (aspoň v to musíme dúfať).

Kde je tento dokument doma?

Každý právny text je niekde lokalizovaný, teda sa viaže na niektorý právny poriadok. V horšom prípade sa súčasne viaže na viac právnych poriadkov, ale nechcem predsa dosiahnuť, aby ste prestali čítať. Pri preklade textu, ktorý si vyžaduje zachovanie presného významu, je teda potrebné zistiť k akému právnemu prostrediu sa viaže. Prvý pokus by mohol byť pravidlo „koho jazyk používaš, toho právo dodržiavaš“.  Ako prekladatelia však dobre viete, že mnohé dokumenty sú viacjazyčné, teda sa pripravujú vo viacerých jazykových verziách a toto jednoduché pravidlo razom získava svoje výnimky. Ešte dôležitejšie je však povedať, že toto pravidlo nemusí platiť vôbec. Pri medzinárodných zmluvách si zmluvné strany môžu zvoliť, že ich právny vzťah sa bude spravovať právnym poriadkom akéhokoľvek konkrétneho štátu. V takom prípade bude táto dohoda súčasťou zmluvy, ktorú prekladáte a tento právny poriadok dáva význam výrazom, ktoré zmluva obsahuje.

Pri preklade právneho dokumentu nebude nevyhnutne rozhodujúce to, komu je preklad adresovaný (teda do akého jazyka text prekladáte) alebo kto text vytvoril (teda z akého jazyka prekladáte. Rozhodujúce bude  to, kde je právny dokument „doma“, teda v ktorom právnom poriadku je ukotvený. Ak prekladáte dokument pochádzajúci zo slovenského právneho poriadku do anglického jazyka, musíte zachovať slovenskú právnu povahu inštitútov. Je v poriadku, ak použijete originálny pojem pre anglický/škótsky/americký/kanadský/juhoafrický/austrálsky inštitút, ale len za predpokladu, že jeho obsah je viac-menej zodpovedajúci slovenskému pojmu a jeho významu. Uprednostniť pri preklade výraz, ktorý zodpovedá právnemu inštitútu v cieľovom jazyku bez toho, aby sme si boli istí ekvivalentnosťou právnych inštitútov, by mohlo viesť k tomu, že preklad sa síce bude v cieľovom jazyku čitateľovi „dobre čítať“ (teda bude obsahovať výrazy, ktoré čitateľ vo vlastnom prostredí pozná), ale môže spôsobiť posun vo význame. Čitateľ právneho textu totiž bude odôvodnene predpokladať, že preložený inštitút bude mať aj obsah jeho domáceho inštitútu. A čo ak nemá? Dochádza k posunu vo význame. A čo to znamená? Že čitateľ preloženého dokumentu bude predpokladať iné právne následky, než čitateľ originálneho dokumentu. Neprípustné? You betcha!

Je mnoho právnych odvetví, kde obsahové ekvivalenty skutočne existujú – zmluvné právo je ich plné, rodinné a civilné procesné právo ich obsahuje tiež dosť. Pracovné právo vás môže prekvapiť a na právnu úpravu nehnuteľností sa radšej ani nepýtajte. Ak priamy pojmový ekvivalent neexistuje, hľadajte funkčný ekvivalent – kultúrne neutrálny pojem, ktorý sa neviaže na konkrétny právny poriadok, ale je obsiahnutý v medzinárodne unifikovaných normách, napr. v európskom práve. Iste, preklad predbežného opatrenia ako „injunction“  môže znieť fancy, ale viete o tom, že v originálnom význame nejde len o „predbežný“, ale aj „konečný“ zákaz určitej činnosti, teda že môže ísť tak o predbežné opatrenie, ako aj o konečné rozhodnutie vo veci samej? Tak prečo nepoužiť všeobecnejší pojem „provisional measure“, ktorý pozná európske právo v Nariadení Brusel I?

A predtým, ako ma obviníte z obhajovania Euro English, radšej na dnes skončím s prísľubom, že s lokalizáciou ešte cestovať budeme. Tak si pripravte kinedryl.

Juraj Kotrusz 

Komentáre k blogu

  • Juraj Kotrusz · 10. 06. 2015 o 16:22
    Ďakujem za Váš názor, súhlasím s tým, že by prekladatelia tieto informácie mali dostávať - ale rovnako možno argumentovať, že by mali dostávať informácie z ostatných odborov, ktorých sa preklady môžu týkať - IT, medicína, strojárstvo, atď. a to je asi ťažko predstaviteľné. Na druhej strane, právne texty, resp. právne pojmy sú podľa mojej skúsenosti veľmi často predmetom prekladu.
    Z môjho pohľadu je to hlavne otázka špecializácie - byť dobrým a presným prekladateľom pre všetky oblasti spoločenského života a prírodných viet je podľa mňa nadľudské úsilie. Na druhej strane, podrobnejšia orientácia prekladateľa v niektorých vybraných oblastiach mu môže výrazne pomôcť pri zvýšení kvality jeho prekladov a tlmočenia. O to sa aj v rámci mojich seminárov snažím.
  • Judita van de Watering Kramer · 10. 06. 2015 o 11:46
    Gratulujem kolega!!! Vystihli ste dilemu, ktorá ma trápi desiatky rokov a spôsobuje mi hlavybôl pri prekladaní právnických textov, úplne super. Spomínam si na prístupové obdobie SR do EÚ a môj márny apel na vtedajšieho rektora, aby do vzdelávania prekladateľov zapracovali spoluprácu s právnickou fakultou, keďže si myslím, že dobrý prekladateľ určite právnické minimum, ktoré potrebuje na dobrú orientáciu pri práci s textom, zvládne. No žiaľ, bola som hlas volajúceho na púšti. Veľmi si preto vážim aj kurzy, ktoré organizujete pre nás a ktoré sú veľmi užitočné – pre začínajúcich prekladateľov ale aj starých „kozákov“. I keď úprimne povedané, síce sa veľa naučím, ale pocit z toho, že viem, že nič neviem, sa nestratil...

    Judita van de Watering Kramer